ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Στη Leriva, ένα ρηξικέλευθο πνεύμα διαχέεται στην οργάνωση της εταιρίας. Για τη δημιουργία των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και εταιρικής διοίκησης. Πιστεύουμε στην πλήρη διαφάνεια, υπακούμε σε όλους τους νόμους και τηρούμε κάθε κανονιστική απαίτηση. Αποφεύγουμε τις παράνομες πρακτικές και τις ενέργειες που παραβιάζουν το δίκαιο εμπόριο. Οι υπάλληλοί μας έχουν την υποχρέωση να ζητούν καθοδήγηση και συμβουλές όποτε δημιουργούνται αμφισβητήσιμα νομικά ή ηθικά ζητήματα.

Η Δήλωση των Αξιών και Αρχών της Leriva συγκροτεί το θεμέλιο της προσπάθειας συμμόρφωσης. Εντούτοις, αυτό ενισχύεται περαιτέρω όχι μόνο μέσω της υιοθέτησης των Κωδίκων Δεοντολογίας διαφόρων συνδέσμων του κλάδου, ιδιαίτερα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, γνωστότερο με το ελληνικό ακρωνύμιο ΣΦΕΕ, και του τοπικού συλλόγου της MedTech, γνωστού με το ακρωνύμιο ΣΕΙΒ, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στις γραπτές μας πολιτικές και διαδικασίες, αλλά και μέσω της αδιάψευστης δέσμευσής μας να συμμορφωνόμαστε με τις πολιτικές και τις διαδικασίες των εταίρων μας. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί ο Κώδικας Δεοντολογίας μεταξύ των συνεργαζόμενων οίκων της Danaher (μητρική εταιρεία της Beckman Coulter), ο οποίος καλύπτει τομείς, όπως είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, οι συγκρούσεις συμφερόντων, η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και ο ανταγωνισμός. Στα πλαίσια του προγράμματος συμμόρφωσης της Danaher, οι υπάλληλοι της Leriva συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές συναντήσεις και πιστοποιούνται ετησίως.

Σήμερα, στην κοινωνία υπάρχει αυξανόμενη προσδοκία για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα άτομα ώστε να ενεργούν με διαφάνεια. Αυτό ισχύει για τις σχέσεις μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας, των Επαγγελματιών Υγείας (ΕΥ) και των Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων (ΕΥΦ), στα πλαίσια των οποίων όλες οι αλληλεπιδράσεις πρέπει να διενεργούνται με ακεραιότητα και διαφάνεια.

Στη φαρμακευτική βιομηχανία, η συνεργασία με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) είναι εξαιρετικά σημαντική. Απόρροια αυτής της σχέσης είναι η κυκλοφορία πολλών καινοτόμων φαρμάκων και η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πολλές ασθένειες επηρεάζουν τη ζωή μας. Οι επαγγελματίες του κλάδου και της υγείας συνεργάζονται σε μία σειρά δραστηριοτήτων, όπως είναι η κλινική έρευνα, η κοινή χρήση της καλύτερης κλινικής πρακτικής και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το πώς τα νέα φάρμακα μπορούν να ενταχθούν στο μονοπάτι του ασθενούς.

Οι λειτουργοί του ιατρικού επαγγέλματος, ως το πρώτο σημείο επαφής με τους ασθενείς, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη και εξειδικευμένη γνώση για τη συμπεριφορά των ασθενών και τη διαχείριση των διαφόρων ασθενειών. Αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της φαρμακευτικής βιομηχανίας για τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών, των επιλογών θεραπείας και των αποτελεσμάτων των ασθενών. Οι Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) λαμβάνουν επίσης δίκαιη αποζημίωση για να συμβάλλουν σε ιατρικές συναντήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις υπερσύγχρονες θεραπείες είναι η κινητήρια δύναμη για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών. Όπως συμβαίνει με κάθε επαγγελματική ομάδα που παρέχει υπηρεσίες, είναι δίκαιο και σκόπιμο να αμείβονται οι Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για το χρόνο και την τεχνογνωσία τους.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) υιοθέτησε έναν Κώδικα Δημοσιοποίησης, που απαιτεί από τις εταιρείες μέλη και τις εταιρείες-μέλη των ενώσεων-μελών να δημοσιοποιούν όλων των ειδών τις παροχές σε αξία προς Ε.Υ. και ΕΥΦ. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη χορηγία για έξοδα ταξιδιών και εγγραφής σε ιατρικά συνέδρια, τις αμοιβές των ΕΥ για παράθεση ομιλιών ή την προεδρία συνεδριάσεων και επιχορηγήσεων στους ΕΥΦ. Οι παροχές σε αξία που γίνονται στους ΕΥ και στους ΕΥΦ για δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη αναφέρονται συγκεντρωτικά. Οι διατάξεις αυτού του Κώδικα Δημοσιοποίησης έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο και, όσον αφορά τη διαφάνεια, οι φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ρυθμίζονται από το Νόμο 4316/2014.

Συνεπώς, το τμήμα Σκιαγραφικών Μέσων Αντίθεσης & Απεικόνισης (τμήμα της Leriva Pharma SA) της Leriva υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου και, σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 7α, να γνωστοποιεί και να δημοσιεύει στον ιστότοπό της κάθε παροχή σε αξία που χορηγείται στους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και στους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) σε μία ονομαστική βάση δεδομένων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Μεθοδολογικές Σημειώσεις και στις Αναφορές Δημοσιοποίησης Παροχών κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Leriva Pharma AE - Μεθοδολογικό Σημείωμα 2024
Leriva Pharma AE - Φόρμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2023

Leriva Pharma AE - Μεθοδολογικό Σημείωμα 2023
Leriva Pharma AE - Φόρμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2022

Leriva Pharma AE - Μεθοδολογικό Σημείωμα 2022
Leriva Pharma AE - Φόρμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2021

Leriva Pharma AE - Μεθοδολογικό Σημείωμα 2021
Leriva Pharma AE - Φόρμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2020

Leriva Pharma AE - Μεθοδολογικό Σημείωμα 2020
Leriva Pharma AE - Φόρμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2019

Leriva Pharma AE - Μεθοδολογικό Σημείωμα 2019
Leriva Pharma AE - Φόρμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2018

Leriva Imaging AE - Μεθοδολογικό Σημείωμα 2018
Leriva Imaging AE - Φόρμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2017