ΔΟΜΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Leriva, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένες ανάγκες και να διαχειριστεί την ποικιλομορφία των επιχειρηματικών της εταίρων, καθώς και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις αγορές όπου ανταγωνίζεται, δραστηριοποιείται μέσα από πέντε Κλάδους:

Διαγνωστικών (In Vitro Diagnostics)
Επιστημών Υγείας (Life Science)
Τεχνολογίας Μετάγγισης Αίματος (Transfusion Technology)
Σκιαγραφικών Μέσων Αντίθεσης & Απεικόνισης (Imaging & Contrast Media)
Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας (Consumer Health Care)

Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί κλάδοι έχουν διαμορφωθεί ώστε να επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας, να συνδυάζουν εμπειρία και ικανότητες σε βασικούς τομείς και να λειτουργούν ανεξάρτητα ως ξεχωριστές μονάδες εντός του ομίλου. Κατά συνέπεια, ο κάθε κλάδος έχει διαχειριστικά τη δική του οντότητα.

Κάθε Κλάδος λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία της αποκεντρωμένης διοίκησης έχοντας επικεφαλής το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος και έχει τη συνολική ευθύνη του τμήματος. Η Leriva έχει ενστερνιστεί τη συγκεκριμένη φιλοσοφία, η οποία θεωρείται από τη διοίκηση μείζονος σημασίας για την επιτυχία των ευρύτερων δραστηριοτήτων της. Τα υποστηρικτικά τμήματα της εταιρείας, όπως οι Οικονομικές υπηρεσίες, Logistics, υπηρεσίες Πληροφορικής και Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχουν υπηρεσίες σε όλους τους Κλάδους βάσει της μεταξύ αυτών κοινής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, εκτός από επικεφαλής των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει τις πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτό συνεπάγεται τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής εξέλιξη μέσα από νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, η εισαγωγή νέων προϊόντων και η γεωγραφική επέκταση στις διεθνείς αγορές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου παρέχει διοικητική εποπτεία στους διάφορους Κλάδους και οι Γενικοί Διευθυντές που ηγούνται κάθε Κλάδου, αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου. Επιπροσθέτως αυτών των ευθυνών, επιβλέπει τα τμήματα που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως Οικονομικό, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Logistics. Οι επικεφαλής αυτών των λειτουργικών τμημάτων επίσης αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Leriva, με την υποστήριξη και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί τον κύριο φορέα διαχείρισης. Απαρτίζεται από τους Γενικούς Διευθυντές των διαφόρων Κλάδων και τους επικεφαλής των τμημάτων. Η Εκτελεστική Επιτροπή, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο να ηγούνται από κοινού του Ομίλου, εξετάζει τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, επιβλέπει και συντονίζει τις δραστηριότητες και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή οργανωτικών αποφάσεων.