ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από το 2015, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών του ομίλου LERIVA έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4308/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2013/34. Όσον αφορά τα προηγούμενα έτη, οι Οικονομικές Καταστάσεις του ομίλου καταρτίζονταν σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που προβλέπονταν από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920.

Επηρεασμένες αρνητικά από την πανδημία Covid-19, για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις ύψους €14.987.262 υποχώρησαν κατά 4,7% από €15.720.988 το έτος 2019. Αυτή η μείωση των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών κερδών σε €377.367 αντιπροσωπεύοντας μόνο ποσοστό 2,5% επί των πωλήσεων και ήταν σημαντικά χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος που ανέρχονταν σε €975.448

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών του ομίλου LERIVA παρουσιάζονται στους ακόλουθούς συνδέσμους

LERIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
LERIVA A.E.
LERIVA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.Ε.
LERIVA PHARMA A.E. (πρώην LERIVA IMAGING A.E.)
sales-chart
equity-chart
assets-chart
headcount-chart