LIFE SCIENCE

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Life Science αποτελείται από προϊόντα και μεθόδους κατάλληλες για βιολογική και χημική έρευνα, που στοχεύουν στον εντοπισμό των αιτίων των ασθενειών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, προωθώντας την κλινική έρευνα και αναπτύσσοντας νέα βιομηχανικά προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής. Αυτά τα προϊόντα και οι μέθοδοι περιλαμβάνουν λύσεις στην αυτοματοποίηση της έρευνας, την κυτταρομετρία ροής, τη φυγοκέντρηση, την κυτταρική ανάλυση, τη γονιδιωματική, τη φασματομετρία μάζας, τις τεχνολογίες υγρής χρωματογραφίας και το χαρακτηρισμό σωματιδίων.

 
Η κυτταρομετρία ροής είναι μία τεχνολογία κατά την οποία τα κύτταρα σε διάλυμα διέρχονται μοναδιαία από μία δέσμη διεγερμένου φωτός, το οποίο σκεδάζεται σε διαμορφώσεις χαρακτηριστικές των κυττάρων και του περιεχόμενού τους. Τα κύτταρα επισημαίνονται με φθορίζουσες χρωστικές, έτσι ώστε το φως που απορροφάται στη συνέχεια εκπέμπεται σε διαφορετικές συχνότητες. Ένας αισθητήρας που ανιχνεύει το σκεδαζόμενο ή εκπεμπόμενο φως, μετράει το μέγεθος και τα μοριακά χαρακτηριστικά των επιμέρους κυττάρων. Δεκάδες χιλιάδες κύτταρα μπορούν να εξεταστούν ανά λεπτό και τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται από το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων κυτταρομετρίας.

Η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές στη βασική έρευνα, την κλινική έρευνα, στην ανακάλυψη φαρμάκων και την κλινική διάγνωση. Οι κυτταρομετρητές ροής ταυτοποιούν γρήγορα, κατηγοριοποιούν και χαρακτηρίζουν πολλαπλούς τύπους κυττάρων σε διάλυμα. Επιτρέπουν την ανάλυση κυτταρικών τύπων, συμπεριλαμβανομένων κυτταρικών χαρακτηριστικών, όπως ο φαινότυπος ή η λειτουργικότητα, επιτρέποντας έτσι στους ερευνητές να αναλύουν συγκεκριμένους πληθυσμούς κυττάρων. Αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει στο αίμα, στο μυελό των οστών, σε καρκινικούς όγκους και άλλα είδη κυττάρων.

Μέσω της συνεργασίας μας με την Beckman Coulter, η επιχειρηματική δραστηριότητα Leriva Life Science προσφέρει μία ευρεία γκάμα κυτταρομετρητών ροής, κυταροδιαχωριστών ροής, συστημάτων προετοιμασίας κυττάρων, λογισμικών, αντιδραστηρίων και μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

 
Οι φυγόκεντροι χρησιμοποιούνται στη χημεία, τη βιολογία, τη βιοχημεία και στην κλινική διαγνωστική πράξη για να απομονώσουν και να διαχωρίσουν τα διάφορα συστατικά των υγρών. Χρησιμοποιούνται τόσο στην έρευνα όσο και στο κλινικό περιβάλλον και λειτουργούν με την αρχή της καθίζησης, όπου η φυγοκεντρική επιτάχυνση προκαλεί τις πυκνότερες ουσίες και τα σωματίδια να κινούνται προς το εξωτερικό του άξονα φυγοκέντρησης. Ενώ αυτό συμβαίνει, τα σωματίδια που είναι λιγότερο πυκνά μετατοπίζονται και μετακινούνται στο κέντρο. Στις φυγόκεντρους εργαστηρίου που χρησιμοποιούν σωληνάρια δειγμάτων, η ακτινική επιτάχυνση προκαλεί την καθίζηση πυκνότερων σωματιδίων στον πυθμένα του σωληναρίου, ενώ οι ουσίες χαμηλής πυκνότητας ανεβαίνουν στην κορυφή.

Από το 1947, η Beckman Coulter παρέχει λύσεις φυγοκέντρησης σε εργαστήρια, νοσοκομεία και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο φυγοκέντρων της Beckman-Coulter περιλαμβάνει τόσο τα υψηλής απόδοσης επιτραπέζια μοντέλα, όσο και τα επιδαπέδια μοντέλα. Μια μεγάλη ποικιλία από κεφαλές φυγοκέντρησης είναι επίσης διαθέσιμη για ένα μεγάλο εύρος συγκεκριμένων εφαρμογών και είναι σχεδιασμένες ώστε να φιλοξενούν ποικίλους όγκους δειγμάτων, δυνάμεις g και ταχύτητες RPM.

Διαβάστε περισσότερα

 
Στο πιο βασικό επίπεδο, ένα σωματίδιο είναι ένα διακριτό τμήμα ενός στοιχείου. Ο χαρακτηρισμός των σωματιδίων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης διαφόρων σωματιδίων ως προς το σχήμα, το μέγεθος, τις ιδιότητες της επιφάνειάς τους, τις ιδιότητες του φορτίου τους, τις μηχανικές τους ιδιότητες και τη μικροδομή.

Καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτήσεων του χαρακτηρισμού σωματιδίων, τα όργανα της Beckman Coulter χρησιμοποιούν τεχνικές που περιλαμβάνουν την αρχή του Coulter, περίθλαση ακτίνας laser, διάχυση φωτός και διαφορική σκέδαση πολωμένης έντασης (PIDS) για την παροχή των δεδομένων που απαιτούνται για τις εξειδικευμένες εφαρμογές.

Διαβάστε περισσότερα

 
Οι διαμοιραστές διαλυμάτων (liquid handlers) χρησιμοποιούνται για την προσθήκη μίας επιλεγμένης ποσότητας αντιδραστηρίου, δείγματος ή άλλου υγρού σε ένα καθορισμένο δοχείο.

Οι διαμοιραστές διαλυμάτων Biomek της Beckman Coulter επιταχύνουν τα αξιόπιστα αποτελέσματα που προωθούν την ανακάλυψη. Οι αυτοματοποιημένοι σταθμοί εργασίας Biomek ποικίλλουν σε μέγεθος, χωρητικότητα καταστρώματος και συνολικές δυνατότητες. Μία ποικιλία διαμορφώσεων διευκολύνει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και μειώνει το χρόνο χειρωνακτικής εργασίας για τις περισσότερες εφαρμογές γονιδιωματικής, ανίχνευσης φαρμάκων και βασικών ερευνητικών πρωτοκόλλων. Επίσης, προσφέρεται μία βιβλιοθήκη με δοκιμασμένα πρωτόκολλα αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS) και μεθόδους προετοιμασίας δειγμάτων νουκλεϊκού οξέος, τα οποία είναι αυτοματοποιημένα σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των συστημάτων Biomek.

Διαβάστε περισσότερα

 
Η τριχοειδική ηλεκτροφόρηση είναι μία αναλυτική τεχνική που διαχωρίζει τα ιόντα με βάση την ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα με τη χρήση εφαρμοζόμενης τάσης. Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα εξαρτάται από το φορτίο του μορίου, την πυκνότητα και την ακτίνα του ατόμου. Ο ρυθμός με τον οποίο κινείται το σωματίδιο είναι άμεσα ανάλογος προς το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο: όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του πεδίου, τόσο πιο γρήγορη είναι η κινητικότητα.

Διαβάστε περισσότερα