ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στη Leriva δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατανοούμε πλήρως ότι η ρίψη απορριμμάτων, ιδίως σε χωματερές, αποτελεί μακροπρόθεσμα κίνδυνο μόλυνσης του υπεδάφους και των υδάτων. Τα υγρά και διαλυτά συστατικά που διαρρέουν από τις χωματερές θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων των κοντινών περιοχών, αλλά και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τις φυσικές υδάτινες πηγές. Για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων/απορριμμάτων που δημιουργούμε, εφαρμόζουμε μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό τη μείωση, την ανακύκλωση και τη διαχείρισή τους. Γίνεται συλλογή ανακυκλώσιμου χαρτιού σε ειδικούς κάδους και απόρριψή του στους ειδικούς κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του δήμου. Τα χρησιμοποιημένα μελάνια των εκτυπωτών συλλέγονται σε ειδικά σημεία προς ανακύκλωση. Οι μπαταρίες τοποθετούνται σε ειδικό δοχείο και συλλέγονται από την ΑΦΗΣ, τον εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ φορέα για τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών. Εφαρμόζουμε επίσης μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα γραφεία, τα εργαστήρια και την αποθήκη. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η αποτελεσματική ρύθμιση της θερμοκρασίας στα air-conditions, η χρήση λαμπτήρων Led, η μείωση του αριθμού των εκτυπωτών και η αντικατάστασή τους με μοντέλα φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Τα όργανα και οι αναλυτές που είναι εγκατεστημένα σε εργαστήρια των νοσοκομείων και σε διαγνωστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια και τα οποία επιτελούν ζωτικής σημασίας ρόλο στη διάγνωση, παρακολούθηση, πρόληψη και ίαση διαφόρων νοσημάτων και ασθενειών, έχουν προσδόκιμο ζωής. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω φυσιολογικής φθοράς από την πάροδο του χρόνου και της χρήσης, είτε λόγω απαξίωσης του εξοπλισμού, δεδομένου ότι στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, το εκάστοτε μηχάνημα καθίσταται παρωχημένο ή αναποτελεσματικό εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Οι επιτραπέζιοι και οι φορητοί υπολογιστές, οι διακομιστές (servers), οι περιφερειακές συσκευές, τα τηλέφωνα και οι λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές δραστηριότητές μας και οι οποίες είναι πρακτικά απαραίτητες σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, χρήζουν τακτικής αναβάθμισης ή και αντικατάστασης. Στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του εξοπλισμού, αυτός διατίθεται μέσω δωρεάς. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, αποθηκεύεται προσωρινά, έτσι ώστε να διοχετευθεί τελικά κατάλληλα μέσω ενός προγράμματος ανακύκλωσης.

Στη Leriva αναγνωρίζουμε ότι η ανακύκλωση των αποβλήτων προερχόμενων από τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι τόσο για την ανάκτηση υλικών, αλλά κυρίως για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές. Συμμετέχουμε στο συλλογικό σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ) που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ. Ο βασικός σκοπός αυτής της εταιρείας είναι ο συντονισμός όλων των σταδίων του συστήματος ΑΗΗΕ, τα οποία περιλαμβάνουν τη συλλογή, τη μεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, το διαχωρισμό και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ ή/και των συστατικών τους. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, απομακρύνονται οι επιβλαβείς για το περιβάλλον ουσίες και τα ανακτήσιμα υλικά επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα όργανα που διαθέτει η Leriva στην αγορά για τη διενέργεια εξετάσεων αίματος και ούρων, τα φαρμακευτικά προϊόντα μας που χρησιμοποιούνται σε διαγνωστικές εξετάσεις in-vivo και το σύνολο των συμπληρωμάτων διατροφής που προμηθεύονται οι καταναλωτές για να βελτιώσουν την υγεία και την ευεξία τους, δεν χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους. Ορισμένα επιστρέφονται από τους πελάτες για διάφορους λόγους, με κυριότερο αυτό της ημερομηνίας λήξης. Κάποια άλλα μπορεί να λήξουν πριν ακόμα αποσταλούν στους πελάτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά την παραγωγή αυτών των προϊόντων χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες, όπως καταλύτες, διαλύτες, οξέα και βάσεις, ενδιάμεσα προϊόντα, επιφανειοδραστικές ουσίες, βιοκτόνα, χρωστικές, αρωματικές ύλες και μεγάλη ποικιλία εκδόχων, μερικά από τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Η Leriva διαχειρίζεται προσεκτικά και ελέγχει αυστηρά τη διάθεση προϊόντων που δεν καταναλώνονται ή δεν χρησιμοποιούνται τελικά. Όσα προϊόντα έχουν επιστραφεί από πελάτες, είτε ληγμένα είτε με βραχεία ημερομηνία λήξης, και άλλα μη συμμορφούμενα προϊόντα αποθηκεύονται χωριστά σε καθορισμένες περιοχές της αποθήκης μας. Περιοδικά, και εφόσον συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός μη συμμορφούμενων προϊόντων, ανατίθεται η διάθεσή τους σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.