TRANSPARENCY

Μεθοδολογικό Σημείωμα

1Εισαγωγή

Ως εταιρεία δραστηριοποιούμενη ενεργά στο χώρο της υγείας, η Leriva Imaging A.E., μέλος του ομίλου εταιρειών Leriva (εφεξής η «Εταιρεία»), συναλλάσσεται σε διαρκή βάση με επαγγελματίες υγείας (εφεξής «ΕΥ») και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς (εφεξής «ΕΥΦ»). Η συνεργασία μας με τους εμπλεκόμενους φορείς και παράγοντες του χώρου της υγείας βασίζεται στη διαφάνεια και την ακεραιότητα. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εντιμότητας και εμπιστοσύνης στις σχέσεις ανάμεσα στη φαρμακευτική βιομηχανία, την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία, καθώς και η προάσπιση του δικαιώματος ενημέρωσης των ασθενών.

Λόγω της ανάγκης ύπαρξης μεγαλύτερης διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και επιστημονικής κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) ανέπτυξαν τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και τον Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ αντίστοιχα, απαιτώντας από τις εταιρείες-μέλη τους μια αναλυτική δημοσιοποίηση αναφορικά με τη φύση και την κλίμακα των σχέσεών τους με επαγγελματίες και φορείς υγείας.

Η υποχρέωση δημοσιοποίησης θεσπίστηκε στην Ελλάδα με το Νόμο 4316/2014 (άρθρο 66 παρ. 7), σύμφωνα με τον οποίο οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται κάθε χρόνο να δημοσιεύουν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους τόσο στην ιστοσελίδα τους όσο και στην ειδική πλατφόρμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων όλες τις παροχές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς.

Μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς και της από 6/6/2018 ανακοίνωσης του ΕΟΦ με τίτλο «Ανακοίνωση για Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2017», δημοσιοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα οι παροχές που πραγματοποίησε η Εταιρεία κατά το ημερολογιακό έτος 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-8-2017, η δημοσιοποίηση γίνεται:

Σε ατομική βάση για κάθε ιδιώτη ΕΥ και αφορά Επιστημονικές Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων (Τύπου Β’).

Σε ατομική βάση για κάθε ΕΥΦ και αφορά είτε εκδήλωση με προωθητικό είτε εκδήλωση με επιστημονικό περιεχόμενο.

Σε συγκεντρωτική βάση, όταν πρόκειται για παροχές με σκοπό την Έρευνα & Ανάπτυξη.

Για το χρονικό διάστημα από 1-9-2017 έως 31-12-2017, η δημοσιοποίηση γίνεται:

Σε ατομική βάση για κάθε ιδιώτη ΕΥ, όταν πρόκειται για παροχή που σχετίζεται με εκδηλώσεις προωθητικού περιεχομένου, και σε συγκεντρωτική βάση για κάθε ιδιώτη ΕΥ ή ιατρό του ΕΣΥ, όταν πρόκειται για παροχή που σχετίζεται με εκδηλώσεις αμιγώς επιστημονικού περιεχομένου.

Σε ατομική βάση για κάθε ΕΥΦ σε κάθε περίπτωση (είτε πρόκειται για εκδήλωση με προωθητικό είτε για εκδήλωση με επιστημονικό περιεχόμενο).

Σε συγκεντρωτική βάση, όταν πρόκειται για παροχές με σκοπό την Έρευνα & Ανάπτυξη.

Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποίηση της παρούσας δημοσιοποίησης σε περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι φορείς της Διοίκησης εκδώσουν νεότερες / οριστικές οδηγίες. Σκοπός του παρόντος Μεθοδολογικού Σημειώματος είναι η ανάλυση και παροχή διευκρινίσεων ως προς το περιεχόμενο και τη λογική που ακολουθεί η Εταιρεία κατά τη δημοσιοποίηση των παροχών σύμφωνα με το νόμο 4316/2014 (ά. 66 παρ. 7).
2Πεδίο Εφαρμογής

Κατηγορίες Αποδεκτών

Ως αποδέκτες για την παρούσα Φόρμα Δημοσιοποίησης νοούνται οι Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (ΕΥΦ), οι οποίοι αποδέχονται παροχές από την Εταιρεία και των οποίων η κύρια δραστηριότητα, η επαγγελματική έδρα, ή ο τόπος διαμονής ή κατοικίας βρίσκεται στην Ελλάδα. Ειδικότερα:

A. Επαγγελματίες Υγείας

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ασκεί το ιατρικό, οδοντιατρικό, φαρµακευτικό ή νοσηλευτικό επάγγελµα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο, κατά την επαγγελµατική του δραστηριότητα, µπορεί να συνταγογραφήσει, διαθέσει ή χορηγήσει ένα φαρµακευτικό προϊόν.

Προς αποφυγή αµφιβολιών, ο όρος «Επαγγελµατίας Υγείας» περιλαµβάνει: (i) οποιοδήποτε στέλεχος ή υπάλληλο κυβερνητικού φορέα ή άλλου οργανισμού (είτε του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα) που µπορεί να συνταγογραφήσει, διαθέσει ή χορηγήσει φαρμακευτικά προϊόντα και (ii) οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ο οποίος είναι ΕΥ και του οποίου η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Από την τελευταία κατηγορία εξαιρούνται: (α) όλοι οι ιδιώτες γιατροί που παρέχουν µε σύµβαση εργασίας, εντολής ή έργου διαρκείς υπηρεσίες στην Εταιρεία και (β) χονδρέμποροι ή διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων.

B. Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς

Οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο:

(i) που είναι υγειονοµική, ιατρική ή επιστηµονική ένωση (επιστηµονική εταιρεία ή σωματείο επαγγελµατιών υγείας) ή οργανισµός υγειονοµικής περίθαλψης (ανεξάρτητα από τη νοµική ή οργανωτική µορφή του), όπως νοσοκοµείο, κλινική, ίδρυµα, πανεπιστήµιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή εταιρεία κάθε µορφής (π.χ. ΜΚΟ) που επιχορηγούνται από φαρµακευτικές εταιρείες (εκτός από ενώσεις ασθενών) ή (ii) µέσω του οποίου ένας ή περισσότεροι Επαγγελµατίες Υγείας παρέχουν υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.∆. 84/2001, ΦΕΚ 70/Α/10.4.2001).

2. Κατηγορίες Παροχών

Ως παροχή ορίζεται κάθε μεταβίβαση πραγμάτων και δικαιωμάτων, είτε πρόκειται για αμοιβή παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε για επιχορήγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας - συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Περιλαμβάνονται άμεσες ή έμμεσες αμοιβές, είτε σε μετρητά, είτε σε είδος ή άλλως, που γίνονται, για προωθητικούς ή άλλους σκοπούς, σε σχέση με την ανάπτυξη και πώληση γενοσήμων ή φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση.

Η Εταιρεία δημοσιοποιεί μόνο παροχές που αφορούν ή σχετίζονται με συνταγογραφούμενα φάρμακα.

A. Παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς που σχετίζονται με:

i) Δωρεές και χορηγίες

Αφορά δωρεές (donations), επιχορηγήσεις (grants) και παροχές σε είδος προς : ιδρύματα, οργανισμούς ή συνδέσμους, που στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας ή διεξάγουν έρευνα, νοσηλευτικά ιδρύματα, που είναι οργανωμένα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κέντρα υγείας του ΕΣΥ, ιατρικές εταιρείες ή ιδρύματα ή ενώσεις που συστήνονται από επαγγελματίες υγείας και είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.ο.κ.

ii) Χορηγίες εκδηλώσεων

Πρόκειται για χορηγίες εκδηλώσεων που οργανώνονται από ΕΥΦ ή µέσω PCO, όπως:

Κόστος οµαδικών εγγραφών Ε.Υ. (όταν η επιλογή των εγγραφέντων ΕΥ δε γίνεται από την Εταιρεία, αλλά από το διοργανωτή).

Κόστος χορηγίας, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές συµβάσεις µε τους ΕΥΦ ή µε τρίτους που έχουν διορισθεί από τους ΕΥΦ για τη διαχείριση µίας Εκδήλωσης και δεν αφορά προσωπικά κάποιον ΕΥ.

Ειδικότερα, ως κόστη χορηγίας νοούνται τα κάτωθι:

Μίσθωση περιπτέρων ή χώρων προβολής σε διοργανώσεις

Διαφημιστικές καταχωρήσεις (σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή)

Δορυφορικά συμπόσια/διαλέξεις σε ένα συνέδριο

Χορηγία προς ομιλητές μόνο όταν η επιλογή του ομιλητή γίνεται από τον ΕΥΦ και όχι από την Εταιρεία.

Τα ποτά ή γεύματα που παρέχονται από τους διοργανωτές (περιλαμβάνονται στο χορηγικό πακέτο της εκδήλωσης)

Σεμινάρια που παρέχονται από έναν ΕΥΦ (όταν η Εταιρεία δεν επιλέγει ποιοι Επαγγελματίες Υγείας θα συμμετέχουν).

Παρατήρηση: Κάθε κόστος που σχετίζεται µε τη συµµετοχή του ΕΥ σε συνέδριο µε ειδικό ρόλο (οµιλητή, συντονιστή κ.λπ.) και αναφέρεται στη σύµβαση της Εταιρείας-χορηγού µε τον διοργανωτή της εκδήλωσης/συνεδρίου, θα δημοσιοποιείται σε ατομική βάση από την Εταιρεία (µετά την υπογραφή σχετικής σύµβασης).

iii) Αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες Πρόκειται για αµοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται µε συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και ΕΥΦ δυνάµει των οποίων παρέχεται κάθε είδος υπηρεσίας στην Εταιρεία, όπως:

Εκπαίδευση/επιμόρφωση

Συμβουλευτικά Σεμινάρια (μη Ιατρικά: Commercial Advisory Boards ή Expert panels on pharmacoeconomics)

Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Δεν δημοσιοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία ποσά π.χ. που αφορούν προσωπική αμοιβή ενός ΕΥ για παροχή υπηρεσιών, η οποία καταβάλλεται απευθείας στον ΕΥ.

B. Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας που σχετίζονται με:

i) Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις

Κόστος εγγραφής

Έξοδα μετάβασης (π.χ. εισιτήρια τρένου, αεροπλάνου, μετακίνηση με ταξί, διόδια κ.λπ.)

Σε περίπτωση μεταφοράς μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας, δημοσιεύεται μόνο το συνολικό ποσό του κόστους μετακίνησης μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας και δε μοιράζεται ανάλογα με τα άτομα που εμπλέκονται.

Έξοδα διαμονής

ii) Αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες Αμοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και ΕΥ δυνάμει των οποίων παρέχονται υπηρεσίες όπως:

Εκπαίδευση/επιμόρφωση

Συμβουλευτικά Σεμινάρια (μη Ιατρικά: Commercial Advisory Boards ή Expert panels on pharmacoeconomics)

Ομιλίες/Διαλέξεις

Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ποσά που αφορούν λοιπά σχετικά έξοδα (π.χ. έξοδα μετάβασης ή διαμονής) που περιλαμβάνονται στη σύμβαση δημοσιοποιούνται ξεχωριστά.

3. Παροχές για Έρευνα και Ανάπτυξη

i) Παροχές που αφορούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, όπως:

Investigator meetings

Advisory boards για κλινική έρευνα

Steering committee meetings, consultancy meetings για κλινική έρευνα (π.χ. βιοστατιστικά, επιδημιολογικά κλπ.)

Τεχνικές εκπαιδεύσεις για κλινική έρευνα (π.χ. εργαστηριακές διαδικασίες, εκπαιδεύσεις για τον εξοπλισμό ή συστήματα κλπ.)

ii) Παροχές που αφορούν μη παρεμβατικές μελέτες (με ή χωρίς φάρμακο).

4. Παροχές για Έρευνα και Ανάπτυξη

i) Παροχές που αφορούν αποκλειστικά µη συνταγογραφούμενα φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η δημοσιοποίηση αφορά μόνο συνταγογραφούμενα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση.

Στην πράξη, ωστόσο, κάποιες δράσεις μπορεί να συνδέονται με μια ομάδα προϊόντων που αποτελείται από ένα συνδυασμό συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων προϊόντων. Εφόσον οι παροχές δεν συνδέονται αποκλειστικά με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η Εταιρεία θα δημοσιοποιεί μόνο τις παροχές που αφορούν σε συνταγογραφούμενα φάρμακα.

ii) Κόστη από τις έρευνες αγοράς.

iii) Τα γεύματα και τα ποτά.

Αφορά ιδίως γεύματα εργασίας εκτός του πλαισίου των επιστημονικών εκδηλώσεων σε χώρους κατάλληλους για το σκοπό της συνάντησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος ανά γεύμα και ανά άτομο δεν μπορεί να ξεπερνά ημερησίως τα 70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

iv) Η παροχή αντικειμένων αμελητέας αξίας εφαρμογών ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης, που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγωγή της καθημερινής ιατρικής πρακτικής των Επαγγελματιών Υγείας και των Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων.

Αφορά π.χ. εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα/ υπολογιστές που όμως δεν χαρακτηρίζονται λόγω είδους ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα (π.χ. δεν οδηγούν σε λήψη διάγνωσης ή δοσολογίας κ.ά.), μοντέλα ανατομίας ή/και φυσιολογίας (φυσικά ή σε ηλεκτρονική µορφή π.χ. CD/DVD/ κλειδωμένο usb), χάρτες ανατομίας (φυσικοί ή σε ηλεκτρονική µορφή) κ.ά.

Ως αμελητέα αξία εννοείται κάθε αντικείμενο η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5. Ημερομηνία παροχών

Για να διασφαλισθεί ότι μια δημοσιοποιούμενη παροχή έχει πραγματοποιηθεί και ότι ακολουθείται μία ασφαλής προσέγγιση, οι πληρωμές ή όποιες άλλες παροχές για επιχορηγήσεις, δωρεές, συνεισφορά σε κόστος εκδηλώσεων ή υπηρεσίες κ.λπ. θα δημοσιοποιούνται στην έκθεση για το ημερολογιακό έτος «Α» μόνο αν έχουν τιμολογηθεί κατά το ημερολογιακό έτος «Α». Συνεπώς, η παροχή που δεν έχει ημερομηνία του ημερολογιακού έτους «Α», αλλά π.χ. του επόμενου έτους «Β» θα δημοσιοποιείται στην έκθεση δημοσιοποίησης του επόμενου έτους.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια προσέγγιση του ζητήματος αυτού δεν θα οδηγήσει σε μη δημοσίευση των λεπτομερειών των όποιων παροχών υπόκεινται σε απαιτήσεις περί δημοσίευσης.

6. Άμεσες και έμμεσες παροχές

ι. Άμεσες παροχές

Είναι οι αμοιβές που γίνονται απευθείας από την Εταιρεία προς όφελος ενός αποδέκτη π.χ. εγγραφή, εισιτήρια, διαμονή ή αμοιβή για ανάλυση δεδομένων (αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες).

ιι. Έμμεσες παροχές

Είναι οι αμοιβές που γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω ενός τρίτου (π.χ. διοργανωτή συνεδρίου/PCO) προς όφελος ενός αποδέκτη (π.χ. ΕΥ ή ΕΥΦ), όπου η ταυτότητα της Εταιρείας είναι γνωστή ή μπορεί να αναγνωρισθεί από τον αποδέκτη.

7. Παροχές σε περίπτωση μερικής συμμετοχής ή ακύρωσης

Εάν ένας ΕΥ π.χ. δεν παρακολουθήσει μία εκδήλωση, αυτό δεν θα θεωρηθεί παροχή. Για τη μερική συμμετοχή, η παροχή θα προσαρμόζεται αναλόγως.

8. Διασυνοριακές δραστηριότητες

Παροχές προς έναν ΕΥ/ΕΥΦ που η διαμονή ή η έδρα του είναι εκτός Ελλάδος, θα δημοσιοποιούνται στη χώρα διαμονής/στην έδρα του αποδέκτη, σύμφωνα με τον εθνικό κώδικα ή νομοθεσία της χώρας αυτής.

9. Πολυετείς συμβάσεις

Σχετικά με τις πολυετείς συμβάσεις, θα δημοσιοποιούμε τις μεμονωμένες παροχές με βάση την ημερομηνία τιμολόγησης.

3Δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων

1. Νόμισμα

Όλα τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ (€). Στις περιπτώσεις που πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί σε ξένο νόμισμα, έχει χρησιμοποιηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία της τιμολόγησης για τη μετατροπή στο εθνικό νόμισμα.

2. ΦΠΑ και άλλοι φόροι

Δημοσιοποιείται η καθαρή αξία των παροχών που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία και όχι το μεικτό ποσό. Με τον τρόπο αυτό, για κάθε ΕΥ/ ΕΥΦ δημοσιοποιείται το ποσό που πραγματικά καρπώνεται ο καθένας εξ αυτών χωρίς τυχόν άλλα ποσά (ΦΠΑ, φόροι, παρακρατήσεις ΕΛΚΕ/ ΕΛΚΕΑ, εισφορές ΤΣΑΥ, άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις).

4Τρόπος Δημοσιοποίησης

Η Φόρμα Δημοσιοποίησης μαζί με το παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα αναρτάται στην εταιρική μας ιστοσελίδα. Η Εταιρεία μας θα προβεί εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί σε ανάρτηση των στοιχείων και στην ειδική πλατφόρμα του ΕΟΦ

Η Φόρμα Δημοσιοποίησης και το παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

5Διάρκεια Δημοσιοποίησης

Η διάρκεια της δημοσιοποίησης των δημοσιοποιούμενων παροχών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας περιορίζεται στα τρία (3) έτη.

6Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ΕΥ είναι:

A. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων για το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των επαγγελματιών υγείας που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του, ασχέτως του γεγονότος ότι τα δεδομένα αυτά καταρτίζονται και αποστέλλονται στον ΕΟΦ προς δημοσιοποίηση από την Εταιρεία, καθόσον ο ΕΟΦ είναι επιφορτισμένος εκ του νόμου με την ανάρτηση των στοιχείων στην ιστοσελίδα του και στη συνέχεια με τον έλεγχο των στοιχείων αυτών καθώς και τη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων τεχνικών μέτρων ασφαλείας.

B. Η Εταιρεία για τα δεδομένα που αφορούν τις παροχές που αυτή έχει κάνει προς επαγγελματίες υγείας, και τα οποία δημοσιοποιεί στη δική της ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι η διενεργούμενη επεξεργασία βασίζεται σε διάταξη τυπικού νόμου, και εξ αυτού του λόγου δεν απαιτείται συγκατάθεση των υποκειμένων για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων (βλ. ά. 66 παρ. 7 του ν. 4316/2014, Γνωμοδότηση 5/2016 της ΑΠΔΠΧ).

Η Εταιρεία έχει ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας αναφορικά με την επεξεργασία και τυχόν ανάρτηση των προσωπικών τους δεδομένων στην ιστοσελίδα της για τους σκοπούς της δημοσιοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ).

Οι ΕΥ που έλαβαν παροχές από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2017 και οι οποίες δημοσιεύονται βάσει του Νόμου 4316/2014, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους (π.χ. δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, καταγγελίας στην αρμόδια αρχή κ.ά.), όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και στην αναλυτική ενημέρωση που τους έχει παρασχεθεί από την Εταιρεία.